Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi ilə icra olunan “Ağıllı Fermer Təsərrüfatı” (SAF) layihəsi çərçivəsində növbəti təlimlər Göygöl, Goranboy və Ağstafa rayonlarında keçirilmişdir.

Təlimlərdə GABA-nın ekspertləri müasir aqrotexnologiyaları özündə birləşdirən informasiyalar verməklə iştirakçıların marağını cəlb emişdir. Burada fermerlərə meyvə-tərəvəz əkini üçün torpaq sahəsinin seçilməsi, torpağın münbitliyinin, onun su-fiziki xassələrinin və aqrokimyəvi göstəricilərinin müasir digital cihazlar vasitəsi ilə təyini qaydaları, həmin torpaqların meyvə-tərəvəz əkini üçün uyğunluğunun qiymətləndirilməsi, torpağın əkinə hazırlanmasında müasir üzvü gübrələrdən (kompost, biohumus, torf və s.) istifadə edilməsi, onların torpağa verilmə qaydaları, tərəvəzçilikdə müasir biotexnologiyanın uğurlarından istifadə olunması, tərəvəzçilikdə xəstəlik və zərərvericilərə qarşı biopreparatların tətbiqi qaydaları və s. haqqında məlumatlar verilmiş və sadalanan məsələlər əyani vasitələrlə fermerlərə nümayiş etdirilmişdir.

——————————————————————–

GABA continues the practice of conducting interactive training sessions for target farmers…

In the framework of “Smart Azerbaijani Farm” (SAF) project financed by the United States Agency for International Development (USAID), the next training sessions were held in Goygol, Goranboy and Aghstafa districts.

In the trainings, GABA experts have drawn participants’ attention through providing useful information that combines modern agro-technologies. Hence, the farmers were broadly informed about determination of the area for fruit and vegetable growing, the rules for assessing soil fertility, its water-physical properties and agrochemical indicators by means of modern digital devices, evaluation of the compatibility of these soils for fruit and vegetable growing, application of modern organic fertilizers (compost, biohumus, peat, etc.) in the preparation of soil for planting, their application rules, the use of modern biotechnology achievements in vegetable growing, rules for the application of biological preparations against diseases and pests in vegetable growing etc. and the above listed issues were demonstrated to farmers through visual aids.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *